Kes on WHO ja millega nad tegelevad?

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO ehk World Health Organization) loodi 1948. aastal ning on osa laiemast ÜRO süsteemist. WHOl on 194 liikmesriiki ning esindused 149 riigis ja piirkonnas, olles seega suurima esindustevõrgustikuga ÜRO organisatsioon. Maailma Terviseorganisatsiooni eesmärk on saavutada kõigi rahvaste võimalikult hea terviseseisund.


WHO organisatsioon on loodud selleks, et lahendada erinevaid terviseküsimusi, olla nõuandja ning luua tõenduspõhised norme ja standardeid, millele tervisevaldkonnas tegutsejad saaksid oma tegevuses ja otsustes tugineda. WHO sisuline abi ning kohalviibimine riikidele on äärmiselt oluline. Tänu laialdasele esinduste võrgustikule on WHOl väga hea ülevaade riikide tervisesüsteemidest, arengutest ja vajadustest, erinevatest reformikogemustest kui ka ekspertteadmistest, mida siis paindlikult vahendada teistesse riikidesse.

WHO esinduse tegevused
WHO tegevusi kogu organisatsiooni ulatuses kirjeldatakse kuue funktsioonina:
1. erinevaid koostööpartnereid kaasates tervist puudutavate küsimuste eestvedamine;
2. teadustöö sihtide seadmine tervisevaldkonnas, teadmise loomine ja levitamine;
3. normide ja standardite kehtestamine, nende teadvustamine ning rakenduse soodustamine ja monitooring;
4. eetiliste ja teadmispõhiste poliitikasuuniste andmine;
5. sisuline abi (sh ekspertiis), muutuste juhtimine;
6. tervisetrendide ja olukorra hindamine.


WHO esindus Eestis
Eesti on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) Euroopa regiooni liige alates 1993. aastast ja sellest ajast on Eestis ka WHO esindus. Esinduse roll on olnud suunata WHO koostööd riigiga ning tervisevaldkonnas tegutsevate organisatsioonidega. WHO peamised koostööpartnerid Eestis on Tervise Arengu Instituut, Haigekassa, Terviseamet, samuti ka sotsiaalministeerium ja tervisesektoris tegutsevad valitsusasutused. Lisaks tehakse pidevat koostööd tervisesektori väliste partneritega, kes oma otsustega tervist mõjutavad; peamiselt on nendeks valitsussektori asutused, nagu näiteks justiits-, põllumajandus- ja keskkonnaministeerium koos oma allasutustega.
Maailma Terviseorganisatsiooni Eesti esinduse juht aastatel 2003–2011 oli Jarno Habicht. 2012. aastast on WHO Eesti esinduse juht Marge Reinap.

EU 2017 ja World Antibiotic Awareness Week
Eesti on Euroopa Liidu eesistujariigi kohustuse raames püsitanud arutelukohaks antimikroobse resistentsuse probleemi. Sellel teemal toimub Brüsselis 23. novembril konverents. Kohtumise eesmärk on eri sektorite esindajatega (tervis, põllumajandus, keskkond) ühiselt arutada Euroopa Komisjoni hiljuti avaldatud AMRi vastast tegevuskava ning selle rakendamise väljakutseid ja võimalusi nii riigi sees, ELis kui ka üleilmselt. Samuti on eesmärk aru saada, kuidas langetada teadusuuringutele ja monitooringule tuginevalt senisest efektiivsemalt otsuseid AMR vastases poliitikas.
Vahetult enne konverentsi Brüsselis toimub 13. - 19. novembrini Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO), ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni (FAO) ning Maailma Loomaterviseorganisatsiooni (OIE) koostöös ülemaailmne antibiootikumide teadlikkuse nädal (World Antibiotic Awareness Week), mis kutsub üles vastutustundlikkusele antibiootikumide tarvitamisel.

Tervise päev 7. aprill
Ülemaailmset tervisepäeva (World Health Day) tähistatakse alates 1950. aastast iga aasta 7. aprillil. Päev tunnustab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) loomist ja pakub võimaluse tõsta päevakorda ülemaailmse tähtsusega terviseteemasid. Seekordse tervisepäeva teemaks on depressioon. Eelnevatel aastatel on tähelepanu keskpunktis olnud näiteks diabeet, vererõhk, puhas toit ja palju muid olulisi teemasid.

Lisainformatsioon:
Organisatsiooni  kodulehekülg: http://www.who.int/en/
Artiklist, “Maailma Terviseorganisatsiooni reform tugevdab esindusi üle maailma” , mille on kirjutanud Eesti esinduse juht Marge Reinap, saate lugeda täpsemalt WHO tegevusest, partneritest ning diplomaatiast: https://www.diplomaatia.ee/artikkel/maailma-terviseorganisatsiooni-reform-tugevdab-esindusi-ule-maailma/
Infot EU2017 antimikroobnse resistentsususe teemal toimuvast  seminarist: https://www.eu2017.ee/et/political-meetings/amr-seminar
 
Autor: Keiti-Katriin Käige

Comments